Baltijos labdaros fondas

Kas mes esame

Baltijos labdaros fondas (BLF) - 2005 metai įkurta pelno nesiekianti organizacija-fondas. Mūsų tikslas kovoti su skurdu ir atskirtimi, siekti visapusiškos kiekvieno individo gerovės. Pagrindiniai mūsų paramos gavėjai yra kaimo bendruomenė ir jų nariai, kadangi mūsų manymu, būtent kaimo žmogui labiausiai  reikalinga visapusiška pagalba ir nuolatinė parama.

APIE PROJEKTĄ

Įgyvendindamas projektą, finansuojama Europos Sąjungos Fondų Lėšomis, Baltijos labdaros fondas numato taikyti savo išplėtotą inovatyvią „Gerovės banko“ metodiką, kuri padės Utenos regiono žmonėms įveikti socialinę atskirtį, pajusti bendruomeniškumą, išmokti dalintis gerumu, išmėginti įvairias veiklas, surasti naujų užimtumo būdų bei sričių, atrasti savo pašaukimą, įgauti motyvacijos aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir versluose. Taip pat darbdaviams, verslams bei darbuotojams bus padedama lengviau surasti vieniems kitus. Projekte dalyviai dalyvavo skaitmeninio, teisinio, finansinio raštingumo  mokymuose,  praktinių darbo įgūdžių dėka buvo suteikti verslumo pagrindai, bei išduoti pažymėjimai.

Projekto tikslinę grupę sudaro Utenos apskrities socialinės rizikos šeimos, alkoholiu piktnaudžiaujantys asmenys ir socialinės pašalpos gavėjai. Fondas projekto metu bendradarbiaus su vietos savivaldos institucijomis ir Lietuvos darbo birža. Numatoma, kad iš viso Projekte sudalyvaus 231 tikslinės grupės atstovų iš 5 skirtingų Utenos apskrities savivaldybių, kurie projekto veiklų dėka bus motyvuoti aktyviau siekti savo užimtumo, ugdys bendruosius įgūdžius ir gaus socialines paslaugas, skatinančias užimtumą ir socialinę integraciją.

PROJEKTO TIKSLAS

Teikiant socialinės integracijos ir užimtumo skatinimo paslaugas, ugdant kompetencijas ir įgūdžius padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką.

PROJEKTO UŽDAVINYS

Organizuoti ir įgyvendinti socialinės integracijos, užimtumo skatinimo, kompetencijų ir įgūdžių ugdymo veiklas.

PROJEKTO VEIKLA

Nr.1.1. Projekto personalo gebėjimų stiprinimas.

Lygybės ir nediskriminavimo principo įgyvendinimo užimtumo srityje mokymai:

 • Mokymai "Vienodo požiūrio į moteris ir vyrus darbo rinkoje skatinimas"
 • Mokymai "moterų ir vyrų lygių teisių ir galimybių pažeidimų atvejų atpažinimas ir prevencija, teisinės gynybos priemonės ir jų taikymas"
 • Mokymai"diskriminavimo bet kokiu pagrindu atvejų atpažinimas ir prevencija, teisinės gynybos priemonės ir jų taikymas"

"Gerovės banko" metodikos išplėtojimo ir pritaikymo tikslinei grupei dirbtuvės.

"Finansinio raštingumo" mokymai.

Nr.1.2. Paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, skatinančios jų integraciją į darbo rinką.

Grupinio TG motyvavimo, siekiant jų integracijos į darbo rinką, užsiėmimai.

Asmens poreikių vertinimo ir individualių veiklos planų su TG atstovais sudarymas.

TG atstovų profesinio orientavimo, informavimo, konsultavimo užsiėmimai.

Pagalbos įsidarbinant TG atstovams veiklos:

 • Tarpininkavimo įsidarbinant TG atstovams veiklos
 • Pagalbos rengiant CV, imitacinio darbo pokalbio veiklos

Kūrybinėse "Gerovės banko" dirbtuvės.

"Gerovės banko" bendruomeninių lyderių ugdymo mokymai.

Nr.1.3. Socialinę atskirtį patiriančių asmenų gebėjimų ir įgūdžių ugdymas.

Socialinių ir darbo įgūdžių ugdymo mokymai:

 • Darbo įgūdžių ugdymo mokymai
 • Savarankiško ūkinio darbo įgūdžių ugdymo mokymai

Bendrųjų gebėjimų ugdymo mokymai:

 • Nediskriminavimo principas užimtumo srityje
 • Verslumas
 • Lyčių lygybė užimtumo srityje
 • Finansinis raštingumas
 • Skaitmeninis ir informacinis raštingumas
 • Teisinis raštingumas

Šiuo metu jau baigėme įgyvendinti veiklas visose 5 savivaldybėse 21 grupėje, įgyvendinant projektą "Pažeidžiamų asmenų integraciją į darbo rinką Utenos apskrityje".

Informacija pildoma (atnaujinta 2022-01-27).

 

Projekto vykdytojas

Nuo 2005 metų Baltijos labdaros fondas teikia paslaugas kaimo gyventojams, kuriems yra reikalinga įvairiapusė pagalba bei parama, pradedant žinių suteikimu, konsultacijomis ir baigiant materialine pagalba - dovanojant naminius gyvūnus. Baltijos labdaros fondas, turintis ilgametę darbo patirtį su kaimo gyventojais, nuolat tobulina savo teikiamas paslaugas, ieškoma inovatyvių priemonių, kurių dėka kaimo bendruomenių nariai motyvuojami, skatinami kurti, tobulinti save bei supančią aplinką, būti socialiai atsakingais bei dalyvauti bendruomeniniame gyvenime. Fondo veikla nukreipta į socio-ekonominio žmonių gerbūvio didinimą, šiam tikslui pasiekti taikoma mokymų sistema, kuri skatina kaimo bendruomenių narius bendrai veiklai. Rengiamų seminarų, mokymų metu drauge su bendruomenėmis ieškoma būdų spręsti ekonomines problemas ir keisti žmonių požiūrį į gyvenimą.

 

 

Projekas „Sukurk save iš naujo“

Projekto tikslas - sukurti palankias sąlygas kaimo bendruomenėse gyvenantiems, vyresnio amžiaus darbingiems asmenims, aktyviai dalyvauti visuomeniniame savo aplinkos gyvenime sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus bei didinti vyresnio amžiaus darbingų žmonių, iš kaimo vietovių, dalyvavimą darbo rinkoje.

Siekiant šio tikslo numatoma organizuoti ir vykdyti vyresnių darbingo amžiaus asmenų savanorišką veiklą, vykdyti individualų darbą su savanoriaujančiais asmenimis, juos motyvuoti. Savanoriška veikla išnaudos vidinius bendruomenių resursus, viena vertus padės mažinti socialinę atskirtį ir didins solidarumo jausmą, o kita vertus sutelks žmones savo aplinkos ir jos gerovės didinimui, socialiai naudingų darbų bendram atlikimui. Antras projekto uždavinys susijęs su vyresnių kaimo žmonių išlikimo darbo rinkoje ir grįžimo į ją skatinimu. Žmonės bus motyvuojami, nuraminami, išsklaidomas nerimas ir nežinia, susiję su besikeičiančiu darbu ir socialiniu modeliu, paprastai išaiškinamos jų teisės ir pareigos, diegiama atsakomybė už savo asmeninę gerovę ir iniciatyvumas, taip pat mokoma pažinti ir kovoti su diskriminacijos reiškiniu. Be to, bus skatinamas individualių žmonių gebėjimų ir talentų atsiskleidimas ir jų potencialo išnaudojimas. Trečias uždavinys susijęs su mokymosi visą gyvenimą principo realizavimu, ugdant vyresnių kaimo žmonių bendruosius gebėjimus, visų pirma verslumą ir iniciatyvumą, taip pat šiems laikams būtinus skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Galiausiai paskutinis uždavinys susijęs su teigiamo darbdavių ir visuomenės požiūrio į vyresnius žmones formavimu per žiniasklaidą, viešą erdvę ir specialius projekto renginius, numatomos projekto viešinimo veiklos.

 

Projektą įgyvendinanti komanda:

Projekto vadovas/lektorius
Arūnas Svitojus
El.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. 861267191

Projekto  koordinatorė
Evelina Navikevičienė
El.p Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. 852334892

Projekto finansininkė/lektorė
Rima Sitavičienė
El.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. 865549008

Mokymų organizatorius/lektorius

Paulius Svitojus
El.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 868586899

Projekto vykdytojas

Pirmiausia Baltijos Labdaros Fondas numato vykdyti savo projekto komandos vidinius mokymus ir kvalifikacijos kėlimą, kad projekto komanda geriau pasiruoštų darbui su tiksline grupe Utenos apskrityje, geriau suprastų būtent šio regiono ir TG specifinius poreikius, aktualizuotų savo žinias ir įgūdžius pagal mokymosi visą gyvenimą principą.

Mažas užimtumas Utenos apskrityje yra ir kitų kompleksinių problemų rezultatas. Skurdas ir socialinė atskirtis skatina piktnaudžiavimą alkoholiu, socialinių įgūdžių stoką, žmonių pasyvumą, demotyvaciją, žmonės nejaučia paskatos keistis, įninka į momentinius ir dar žalingesnius iliuzinius problemos sprendimo būdus: imasi azartinių žaidimų, greitųjų kreditų, taip dar labiau didindami skolų naštą ir ekonominius sunkumus. Provincijų, kaimo žmonės ypač aštriai jaučia skurdo ir nepritekliaus problemas, jiems svarbiau yra ne šiaip išgyventi, o būtent gyventi oriai ir turėti tam būtinus ekonominius išteklius. Dėl emigracijos mažėja darbingo amžiaus žmonių dalis. Svarbi ir darbuotojų kvalifikacijos trūkumo problema.

Projekto tikslinę grupę sudaro Utenos apskrities socialinės rizikos šeimos, alkoholiu piktnaudžiaujantys asmenys ir socialinės pašalpos gavėjai. Fondas projekto metu bendradarbiaus su vietos savivaldos institucijomis ir Lietuvos darbo birža. Numatoma, kad iš viso Projekte sudalyvaus 231 tikslinės grupės atstovų iš 5 skirtingų Utenos apskrities savivaldybių, kurie projekto veiklų dėka bus motyvuoti aktyviau siekti savo užimtumo, ugdys bendruosius įgūdžius ir gaus socialines paslaugas, skatinančias užimtumą ir socialinę integraciją.