APIE PROJEKTĄ

Įgyvendindamas projektą, finansuojama Europos Sąjungos Fondų Lėšomis, Baltijos labdaros fondas numato taikyti savo išplėtotą inovatyvią „Gerovės banko“ metodiką, kuri padės Utenos regiono žmonėms įveikti socialinę atskirtį, pajusti bendruomeniškumą, išmokti dalintis gerumu, išmėginti įvairias veiklas, surasti naujų užimtumo būdų bei sričių, atrasti savo pašaukimą, įgauti motyvacijos aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir versluose. Taip pat darbdaviams, verslams bei darbuotojams bus padedama lengviau surasti vieniems kitus. Projekte dalyviai dalyvavo skaitmeninio, teisinio, finansinio raštingumo  mokymuose,  praktinių darbo įgūdžių dėka buvo suteikti verslumo pagrindai, bei išduoti pažymėjimai.

Projekto tikslinę grupę sudaro Utenos apskrities socialinės rizikos šeimos, alkoholiu piktnaudžiaujantys asmenys ir socialinės pašalpos gavėjai. Fondas projekto metu bendradarbiaus su vietos savivaldos institucijomis ir Lietuvos darbo birža. Numatoma, kad iš viso Projekte sudalyvaus 231 tikslinės grupės atstovų iš 5 skirtingų Utenos apskrities savivaldybių, kurie projekto veiklų dėka bus motyvuoti aktyviau siekti savo užimtumo, ugdys bendruosius įgūdžius ir gaus socialines paslaugas, skatinančias užimtumą ir socialinę integraciją.

PROJEKTO TIKSLAS

Teikiant socialinės integracijos ir užimtumo skatinimo paslaugas, ugdant kompetencijas ir įgūdžius padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką.

PROJEKTO UŽDAVINYS

Organizuoti ir įgyvendinti socialinės integracijos, užimtumo skatinimo, kompetencijų ir įgūdžių ugdymo veiklas.

PROJEKTO VEIKLA

Nr.1.1. Projekto personalo gebėjimų stiprinimas.

Lygybės ir nediskriminavimo principo įgyvendinimo užimtumo srityje mokymai:

 • Mokymai "Vienodo požiūrio į moteris ir vyrus darbo rinkoje skatinimas"
 • Mokymai "moterų ir vyrų lygių teisių ir galimybių pažeidimų atvejų atpažinimas ir prevencija, teisinės gynybos priemonės ir jų taikymas"
 • Mokymai"diskriminavimo bet kokiu pagrindu atvejų atpažinimas ir prevencija, teisinės gynybos priemonės ir jų taikymas"

"Gerovės banko" metodikos išplėtojimo ir pritaikymo tikslinei grupei dirbtuvės.

"Finansinio raštingumo" mokymai.

Nr.1.2. Paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, skatinančios jų integraciją į darbo rinką.

Grupinio TG motyvavimo, siekiant jų integracijos į darbo rinką, užsiėmimai.

Asmens poreikių vertinimo ir individualių veiklos planų su TG atstovais sudarymas.

TG atstovų profesinio orientavimo, informavimo, konsultavimo užsiėmimai.

Pagalbos įsidarbinant TG atstovams veiklos:

 • Tarpininkavimo įsidarbinant TG atstovams veiklos
 • Pagalbos rengiant CV, imitacinio darbo pokalbio veiklos

Kūrybinėse "Gerovės banko" dirbtuvės.

"Gerovės banko" bendruomeninių lyderių ugdymo mokymai.

Nr.1.3. Socialinę atskirtį patiriančių asmenų gebėjimų ir įgūdžių ugdymas.

Socialinių ir darbo įgūdžių ugdymo mokymai:

 • Darbo įgūdžių ugdymo mokymai
 • Savarankiško ūkinio darbo įgūdžių ugdymo mokymai

Bendrųjų gebėjimų ugdymo mokymai:

 • Nediskriminavimo principas užimtumo srityje
 • Verslumas
 • Lyčių lygybė užimtumo srityje
 • Finansinis raštingumas
 • Skaitmeninis ir informacinis raštingumas
 • Teisinis raštingumas

Šiuo metu jau baigėme įgyvendinti veiklas visose 5 savivaldybėse 21 grupėje, įgyvendinant projektą "Pažeidžiamų asmenų integraciją į darbo rinką Utenos apskrityje".

Informacija pildoma (atnaujinta 2022-01-27).