Baltijos labdaros fondas

Kas mes esame

Baltijos labdaros fondas (BLF) - 2005 metai įkurta pelno nesiekianti organizacija-fondas. Mūsų tikslas kovoti su skurdu ir atskirtimi, siekti visapusiškos kiekvieno individo gerovės. Pagrindiniai mūsų paramos gavėjai yra kaimo bendruomenė ir jų nariai, kadangi mūsų manymu, būtent kaimo žmogui labiausiai  reikalinga visapusiška pagalba ir nuolatinė parama.

Nuo 2005 metų Baltijos labdaros fondas teikia paslaugas kaimo gyventojams, kuriems yra reikalinga įvairiapusė pagalba bei parama, pradedant žinių suteikimu, konsultacijomis, o taip pat ir materialine pagalba. Baltijos labdaros fondas, turintis ilgametę darbo patirtį su kaimo gyventojais, nuolat tobulina savo teikiamas paslaugas, ieškoma inovatyvių priemonių, kurių dėka kaimo bendruomenių nariai motyvuojami, skatinami kurti, tobulinti save bei supančią aplinką, būti socialiai atsakingais bei dalyvauti bendruomeniniame gyvenime.

Fondo veikla nukreipta į socio-ekonominio žmonių gerbūvio didinimą, šiam tikslui pasiekti taikoma mokymų sistema, kuri skatina kaimo bendruomenių narius bendrai veiklai. Rengiamų seminarų, mokymų  metu drauge su bendruomenėmis ieškoma būdų spręsti ekonomines problemas ir keisti žmonių požiūrį į gyvenimą. Mokymų bendruomenėse apima šiuolaikinėje visuomenėje ypač akcentuojamas bei vyraujančias lyčių lygybės, darnios plėtros, verslumo ir bendruomeniškumo temas. Dirbant su bendruomenėms fondas siekia suteikti daugiau informacijos aktualiomis temomis, kadangi bet kokie pokyčiai vykstantys šiuolaikiniame pasaulyje daro arba potencialiai gali daryti įtaka žmonių gyvenimo sąlygoms. Fondo vykdomų mokymų metu bendruomenės nariai įgauna žinių, įgūdžių, kurie yra aktualūs visose gyvenime srityse, kadangi mokymų metu suteikiamos ne vien teorinės žinios tačiau vykdomi ir praktiniai užsiėmimai, kurių metu bendruomenės nariai įgalinami prasmingai veiklai bei įgauna pasitikėjimą savo gebėjimais ir norą keisti pačius save bei supančią aplinką. Puoselėjant dovanojimo tradicijas, fondas šeimoms dovanoja gyvulius, siekiant kaimo bendruomenių narių ekonominės ir socialinės nepriklausomybės bei skatinant ūkininkavimą. Dovanojimo principas remiasi tuo, kad fondo padovanotus gyvulius šeima privalo auginti, rūpintis jais bei sulaukus pirmųjų palikuonių – perdovanoti juos kitai šeimai. Ši graži tradicija skatina kiekviename pilietyje ugdyti bendražmogiškas vertybes bei ugdo atsakomybę už kitus.

Fondas glaudžiai bendradarbiauja su įvairiais paramos, labdaros fondais ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei yra vienas iš Skurdo mažinimo tinklo steigėjų Lietuvoje, aktyvus dalyvis vystomojo bendradarbiavimo srityje. Bendradarbiaujant su įvairiomis institucijomis socialinės apsaugos ir rūpybos, darbo, bendruomenių integracijos, orientuojamasi į bendruomenių stiprinimą bei kiekvienos šeimos, individo gyvenimo kokybės ir gerovės didinimą, gebėjimų, asmeninių savybių lavinimą ir sąmoningumo didinimą, ko pasekoje kiekvienam bendruomenės nariui lengviau įsitvirtinti darbo rinkoje bei visuomenėje. Tokiu būdu vis stiprėjanti bendruomenių bei kiekvieno bendruomenės individo veikla tampa svarbiu veiksniu formuojant saugią bei sveiką gyvenamąją aplinką bei vyraujantį teigiamą požiūrį joje.

Fondas remia iš pačių bendruomenių kylančias idėjas ir veiklas:

  • projektus, kuriuose įtraukta aplinkos, žmonių ir gyvulių gerovė;
  • mikroįmonių kūrimąsi ir vystimąsi;
  • švietimo ir sąmoningumo kėlimo veiklas;
  • lyčių lygybės projektus;
  • bendruomenių vystymąsi;
  • tausojančio naudojimo ir aplinkos apsaugos projektus;
  • maisto apsaugos gerinimo projektus ir kt.

Fondo dovanos:

Vykdant projektus Baltijos šalyse Fondas padėjo beveik 3000 šeimų. Fondas dovanojo apie 1 000 telyčių, 1 000 avių, beveik 80 ožkų, 250 bičių šeimų ir avilių, apie 100 vištų ir 120 triušių, 40 žąsų, 50 arklių, žilvičių daigų, kuriais apsodintas 60 ha plotas, ir  daugiau nei 25 tūkst. sodinukų, taip pat dovanota Kalifornijos sliekų. Šį pavasarį dovanojama 14 tonų bulvių 14-ai Lietuvos bendruomenių

Fondas taip pat skiria lėšas veterinarinėms paslaugoms, mineraliniams priedams bei kitoms susijusioms su projekto veikla reikmės įsigyti.

Savanoriavimas:

Dažnai BLF darbas pagrįstas savanoriško darbo principais, savanoriai įtraukiami į įgyvendinamus projektus, veiklų planavimą, jiems paskirstomos atsakomybės. Kadangi BLF yra nevyriausybinė organizacija, todėl savanoriškas darbas visada vertinamas ir skatinamas, fondas turi nuolatinių savanorių kaimo bendruomenėse su kuriomis bendradarbiauja daugelį metų, jie aktyviai dalyvauja vykdomose veiklose, įgyvendinamuose projektuose. Savanorių veikla vertinama ne tik kaip pagalbos asmeniui svarba, bet ir pilietiškumo skatinimo ir kapitalo vystymosi aspektu. BLF remiasi nuomone, jog savanoriška veikla svarbi įvairiais aspektais vienas jų tai socialinė įtrauktis, leidžianti kiekvienam asmeniui būti socialinės aplinkos pokyčių kūrėjais, taip pat savanoriška veikla tiesiogiai susijusi su pilietiškumo skatinimu ir aktyviu dalyvavimu visuomeniniame gyvenime įskaitant ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose. Iš darbo rinkos sistemos iškritusiam ar bandančiam joje išlikti vyresnio amžiaus asmeniui savanoriška veikla gali būti paskata ir vienintelė galimybė įgyti reikiamus įgūdžius - išbandyti skirtingų specialybių darbus, praktiškai pabūti darbo vietoje, užmegzti draugiškus santykius su bendradarbiais ir gauti socialinį palaikymą. Savanoriškai veiklai galima priskirti daug privalumų keli iš jų tai yra pats  savanoriškumas, lankstumas, galimybės dalyvauti. Savanoriška veikla yra specifiška tuo, jog tai neformalus, pagarba paremtas bendravimas, nebijojimas laisvai reikšti savo nuomonės, bendradarbiavimo principu grindžiama veikla.

            BLF aktyviai į savo veiklas įtraukia suinteresuotus asmenis savanoriškais pagrindais, tai dažniausiai yra vietinių bendruomenių lyderiai, nariai su kuriais bendradarbiaujama nuolat, savanoriai tampa projektų lyderiais, asistentais, kurie padeda organizuoti veiklas – ypač vietinėse, savo atstovaujamuose bendruomenėse arba padeda savo atstovaujamų bendruomenių nariams pagal poreikį. Taip pat BLF turi patirtį, dirbant su tarptautiniais savanoriais. Kadangi Baltijos labdaros fondas daugelį metų dirbo kartu su Heifer International tinklu, kurio būstinė yra Jungtrinėse Amerikos Vakstijose (JAV) dėl šios priežasties BLF turėjo patirties priimti ir bendradarbiauti su savanoriais iš JAV, kurie vykdė administracinę veiklą, organizavo renginius, susitikimus ir įgyvendino mokymus. 2008 - 2013 metais BLF priėmė 4-8 savanorių grupes, kurie savo savanorišką veiklą vykdė skirtingose bendruomenėse. 2011 metais BLF turėjo progą priimti 15 savanorių iš JAV. Baltijos labdaros fondo darbuotojai ir patys dažnais atvejais dirba savanoriškais pagrindais. Kadangi laikomasi nuomonės, jog savanoriška veikla naudinga ne tik visuomenei ir aplinkai kurioje savanoriaujama, tačiau ir pačiam savanoriui, kadangi prisideda prie asmens sąmoningumo ir gebėjimų ugdymo, o tai suteikia didesnes galimybes būti konkurencingiems darbo rinkoje ir sudaro sąlygas neformaliam mokymuisi.

            Savanorystės mastai BLF yra dideli ir savanoriška veikla kaip ir BLF veikla vykdoma įvairiose Lietuvos rajonuose – Vilniaus raj., Širvintų raj., Plungės raj., Vilkaviškio raj., Utenos raj., Ignalinos raj., Raseinių raj. Vidutiniškai per metus Baltijos labdaros fondas priima ir kuruoja 20-30 savanorių. Savanorių darbas vykdomas remiantis LR įstatymais.

                      Į kiekvieną Baltijos labdaros fondo veiklą nuolat įtraukiami savanoriai. Paskutinieji Baltijos labdaros fondo įgyvendinti projektai, kuriuose tiesiogiai buvo numatytas savanoriškas darbas tai „Gyvenu kaime – žinau savao vertę“, projektas finansuotas EEE finansinių mechanizmų NVO programos Lietuvoje, kurio metu 30 savanorių iš skirtingų 15 benduromenių dalyvavo projektų veiklų organizavime ir įgyvendinime viso projekto įgyvendinim metu (2014 lapkritis -2016 balandis). 2012-2015 įgyvendintas projektas finansuotas ESF lėšomis „Pažeidžiamų kaimo gyventojų socialinių ir darbinių įgūdžių atkūrimas“, jo metu į savanorišką veiklą buvo įtraukta 20 asmenų iš kurių 10 savanorišką veiklą atliko projekto partnerio organizacijoje – Žlibinų bendruomenėje, kiti 10 Baltijos labdaros fonde. Dar vienas projektas, kuris tieisogiai buvo susijęs su savanoryste, tai vyresnių žmonių savanorystės projektas tarp Lietuvos ir Vengrijos, pagal Grundtvig mokymosi visą gyvenimą programą „Care for the Earth! Grow together!“. Projekto įgyvendinimo metu (2012 rugpjūtis – 2014 liepa) savanoriškoje veikloje dalyvavo 5 savanoriai iš Lietuvos ir 5 savanoriai iš Vengrijos. Vyresnio amžiaus savanoriai bendradarbiavimo būdu dalyvavo veiklose su tikslu pasidalinti geriausia patirtimi kaip mažinti socialinę atskirtį ir skurdą, stiprinti vietines bendruomenes, mokytis geriausių praktikų vykdant vietinį verslą kaime. Projekto metu užmegzta parnerystė tarp vyresnio amžiaus savanorių leidžia ir dabar plėtoti veiklas tiek Lietuvoje, tiek Vengrijoje naudojantis geriausiomis praktikomis. Palaikomas ryšys ir planuojami projektai bendram įgyvendinimui. Projektų įgyvendinimo metu savanoriai vykdė organizacinę veiklą – organizavo renginius, vykdė pilietines iniciatyvas, teikė informaciją kitiems asmenims iš savo artimosios aplinkos taip pat vykdė švietėjišką veiklą savo artimiausioje aplinkoje – bendruomenėse.

Prieš pradedant savanorystės veiklas Baltijos labdaros fonde, savanoriai supažindinami tiek su organizacijos veikla, tiek su pačia savanorystę, jos teikiama nauda, galimybėmis, atsakomybėmis, teisės aktais reglamentuojančiais savanorišką veiklą. Savanoriams pravedamas instruktažas, o visas savanoriškos veiklos procesas koordinuojamas Baltijos labdaros fondo darbuotojų. Savanoriai nuolat prižiūrimi, konsultuojami, kartu ieškoma sprendimų. Su organizacijoje savanorišką veikjlą vykdančiais asmenimis yra sudaromos raštiškos arba žodinės savanoriškos veiklos sutartys (pridedamas vienas savanoriško darbo sutarties pavyzdys – 2 lapai). Raštiškos sutartys dažniausiai sudaromos atsižvelgiant į tai ar numatoma kompensuoti su savanoriška veikla susijusias išlaidas, tokiu atveju savanoriška veikla įforminama oficialiomis raštiškomis savanoriškos veiklos darbų sutartimis. Sudaromos sutartys yra terminuotos, kadangi Baltijos labdaros fondas yra nepelno siekianti organizacija ir organizacijos veiklos mąstai tiesiogiai susiję su gaunamu finansavimu, todėl savanoriai priimami dažniausiai įgyvendinat konkretų projektą ir esant garantijai, kad veiklos mąstai nesumažės. Kasmet organizacijoje savanorišką veiklą atlieka 10-15 asmenų.

Visus besidominčius galimybėmis prisidėti prie savanoriškų veiklų kriepkitės: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.