Baltijos labdaros fondas

Kas mes esame

Baltijos labdaros fondas (BLF) - 2005 metai įkurta pelno nesiekianti organizacija-fondas. Mūsų tikslas kovoti su skurdu ir atskirtimi, siekti visapusiškos kiekvieno individo gerovės. Pagrindiniai mūsų paramos gavėjai yra kaimo bendruomenė ir jų nariai, kadangi mūsų manymu, būtent kaimo žmogui labiausiai  reikalinga visapusiška pagalba ir nuolatinė parama.

2015 – tieji Europos Parlamento ir Tarybos bendru sprendimu paskelbti Europos metais vystymuisi. 2015-aisiais bendromis ES ir valstybių narių pastangomis bus siekiama atkreipti piliečių dėmesį į vystomojo bendradarbiavimo problematiką ir jo poreikį, gilinti visuomenės žinias apie VB, vykdomas veiklas, jų rezultatus.

Projekto veiklos
Projektą igyvendinanti komanda

Musninkai - Širvintų rajono miestelis, įsikūręs centrinėje Lietuvos dalyje. Regionas patiria nuosmūkį, auga nedarbas, nėra alternatyvių pajamų šaltinių. Projekte „Parama galvijų ir ir triušių laikytojams Musninkuose derinant lietuviškas tradicijas ir naujoves" paramą gyvuliais ir mokymais gaus 74 kaimo šeimos. Pradžioje  po vieną telyčią gaus 14 šeimų, o kitos 15 šeimų gaus triušių (vidutiniškai po šešis vienai šeimai). Šios šeimos gyvųjų dovanų atžalas perdovanos kitoms 52 šeimoms. Visos šio projekto bendruomenės šeimos pasinaudos mokymais ir įgis žinių apie tolesnę savo ūkio plėtrą. Dar papildomai apie 50 šeimų Musninkuose bus įtrauktos į mokymus ir turės galimybę tobulinti savo įgūdžius taikyti novatoriškus metodus galvijų ir triušių auginimui ir pardavimui.

Širvintų rajono Gelvonų bendruomenėje 2010 m rudenį pradėtas Baltijos Labdaros Fondo finansuojamas projektas. Projekto vykdymo metu dalyviams bus išdalinta kaip pirmosios dovanos 30 Romanovų veislės avių (6-ioms šeimoms) bei 9 telyčios (po vieną vienai šeimai). Iš viso 15 projekto dalyvių šeimų, gavusios gyvulius ir užauginę jauniklius, gyvąsias dovanas perdovanos dar 15 savo bendruomenės šeimų, kurioms reikalinga pagalba. Projekto dalyvių šeimos dalyvaus mokymuose susijusiuose su gyvulių laikymų, bendruomeniškumo stiprinimu bei verslumo ugdymu.

2013-2014 m. Baltijos labdaros fondas įgyvendino paprojektį „NVO, veikiančių kaimo vietovėse, institucinių gebėjimų stiprinimas“, finansuojamą iš Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje.

Projekto veiklos
Projektą igyvendinanti komanda

2010-aisiais Sadūnuose prdaėtame projekte 30 šeimų bus paremta mėsiniais triušiais. Kiekviena šeima gaus po 5 triušius. Dar kitos 90 šeimų, gyvenančių aplink Sadūnus gaus triušių, kaip Dovanos perdovanojimą. Bus pagelbėta iš viso 120-čiai sunkiai besiverčiančių šeimų. Šio projekto metu šeimos pagerins savo gyvenimo sąlygas, mitybą. Projekto šeimos dalyvaus mokymuose apie rūpinimąsi gyvūnais, veisimą, produkcijos realizavimą, taip pat jiems bus teikiama techninė pagalba.

Projekto tikslas: didinti socialinės rizikos grupės asmenų įsitraukimą į darbo rinką kaimo vietovėse, įgyvendinamas drauge su partneriais: Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga, Visuomenine organizacija „Gelvonų krašto bendruomenė“, Linkmenų moterų užimtumo centru, Žlibinų bendruomene, Plungės rajono žemės ūkio bendrove „Žlibinai“.

Projekto veiklos
Projektą igyvendinanti komanda